การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์> รายละเอียด

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง คณะนักเรียน จำนวน 10 คน ที่มีความสามารถในการอ่านได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์สาระสำคัญของบทอ่านได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผลมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
คะแนนการทดสอบเดี่ยว
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 70-80
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60-70
คะแนนการทดสอบทีม
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 70
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60
*กรณีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่าน