การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สถานศึกษายอดนักอ่านและการคิด> รายละเอียด

สถานศึกษายอดนักอ่านและการบันทึก หมายถึง โรงเรียน ที่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ครบทุกรายการ และได้รับรางวัลในแต่ละรายการเกินร้อยละ 80

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
รายการแข่งขัน
โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกรายการ ทุกประเภท
ผลการแข่งขัน
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 70
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 60
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 50
*กรณีต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่ผ่าน