การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกสร้างสรรค์ผ่านโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)> รายละเอียด

บันทึกสร้างสรรค์ผ่านโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) หมายถึง ครู และนักเรียน ที่มีการบันทึกการอ่านที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การอ่านเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากหนังสือทั่วไป หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วไป แล้วนำข้อมูล มาจัดกลุ่ม เขียนรูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์เป็นสื่ออธิบายความคิด องค์ความรู้จากการอ่าน ซึ่งอาจแสดงโครงสร้างความคิดได้ในหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิและผังมโนทัศน์ หรือโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)อื่นๆ จำนวน 5 วรรค ต่อเล่ม/รายการ พร้อมระบุหน้าที่อ่าน และระบุแหล่งที่มาของการอ่าน

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 • 1.ส่งเอกสารที่เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยลายมือเขียนด้วยตนเองลงใน
 • 2.มีแหล่งที่มาของการอ่านที่สำคัญ ได้แก่

  ประเภทหนังสือ

  • -ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์

  ประเภทวารสาร

  • -ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร/นิตยสาร. ฉบับที่/ปีที่. หน้า.(ถ้ามี)

  ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จาก

  • -ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. web site. วันที่สืบค้น.
 • 3.มีการบันทึกการอ่านประจำปี 2557-2558 จำนวน 40 เล่ม
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
แหล่งอ้างอิง
อ้างอิงครบถ้วน สมบูรณ์ตามประเภทของแหล่งอ้างอิง ได้แก่
- ประเภทหนังสือ
- ประเภทวารสาร
- ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การอ้างอิง ขาดความสมบูรณ์ 1-4 รายการ
อ้างอิงไม่สมบูรณ์ 5 รายการ ขึ้นไป
*กรณีอ้างอิงไม่สมบูรณ์เกิน 5 รายการ ถือว่าไม่ผ่าน
มีจำนวนบรรทัดที่บันทึก 5 วรรค
มีจำนวนบรรทัดที่บันทึก 100 บรรทัด
*กรณีบันทึกน้อยกว่า 5 วรรคเกิน 5 รายการ ถือว่าไม่ผ่าน
*กรณีบันทึกน้อยกว่า 40 โครงสร้าง ถือว่าไม่ผ่าน
การบันทึก
เขียนด้วยลายมือตนเองตัวครึ่งหรือเต็มบรรทัดต่อเรื่อง อ่านง่าย สะอาด เป็นระเบียบ
เขียนด้วยลายมือตนเองตัวครึ่งหรือเต็มบรรทัดต่อเรื่องอ่านง่าย
เขียนด้วยลายมือตนเอง ตัวครึ่งหรือเต็มบรรทัดต่อ อ่านได้ แต่ขาดระเบียบ
โครงสร้างความรู้
(Graphic Organizer)
ภาพ รูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์เป็นสื่ออธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างความคิด และ องค์ความรู้โดยสรุปจากการอ่าน ซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างรู้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ ผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด (Mind Mapping) แผนผังใยแมงมุม (Web) แผนผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram) แผนผังความคิดแบบวงจร (The Circle) แผนผังก้างปลา (The Fish Bone) ฯลฯ
เป็นผลงานมีการบันทึกการอ่านประจำปี 2557-2558 (1 พฤษภาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2558)