การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (5 บท)> รายละเอียด

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (5 บท) หมายถึง ผู้บริหาร และครู ที่มีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 • 1.เป็นเอกสารที่เสนอผลการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผลงาน
  ประจำปี 2557 - 2558 ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้

  ชื่องานวิจัย

  • บทที่ 1
   • -ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
   • -คำถามการวิจัย (ถ้ามี)
   • -วัตถุประสงค์ของการวิจัย
   • -สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
   • -ขอบเขตงานวิจัย
   • -คำนิยามศัพท์เฉพาะ
   • -ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  • บทที่ 2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 3วิธีดำเนินการวิจัย
  • บทที่ 4ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  • บทที่ 5สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  • บรรณานุกรม
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
งานวิจัย
มีองค์ประกอบครบถ้วน
ชื่องานวิจัย
บทที่ 1
-ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
-คำถามการวิจัย (ถ้ามี)
-วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
-ขอบเขตงานวิจัย
-คำนิยามศัพท์เฉพาะ
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ขาดรายการนำเสนองานวิจัย หรือไม่ครบรายการ
*กรณีขาดองค์ประกอบมากกว่า 1 รายการถือว่าไม่ผ่าน
การดำเนินการ
มีการดำเนินการครบทุกองค์ประกอบ
*กรณีขาดองค์ประกอบมากกว่า 1 รายการถือว่าไม่ผ่าน