การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

คัดไทย 5 บรรทัด 100 วันเรียน> รายละเอียด

คัดไทย 5 บรรทัด 100 วันเรียน หมายถึง นักเรียน ที่มีการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด ต่อ 1 วัน พร้อมระบุวันเดือนปีที่คัดลายมือ รวม 100 วันในเวลาเปิดภาคเรียน โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วไป

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
การคัดลายมือ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับ อ่านง่าย สะอาดเป็นระเบียบ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับ อ่านได้
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับไม่ครบ เขียนผิด
จำนวน
มีจำนวนคัดลายมือ ครบ 100 วัน
*กรณีคัดลายมือ น้อยกว่า 100 วัน ถือว่าไม่ผ่าน
เป็นผลงานมีการบันทึกการอ่านประจำปี 2557-2558 (1 พฤษภาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2558)