การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยในชั้นเรียน> รายละเอียด

งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ครู ที่มีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยทำสื่อ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 • 1.เป็นเอกสารที่เสนอผลการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยทำสื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้
  • 1)ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
  • 2)ที่มา/เหตุผล/ความเป็นมา
  • 3)วัตถุประสงค์
  • 4)กลุ่มเป้าหมาย
  • 5)สื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือ
  • 6)วิธีดำเนินการพัฒนา
  • 7)สรุปผลการพัฒนา
  • 8)แหล่งอ้างอิง
  • 9)ภาคผนวก
 • 2.เป็นผลงานประจำปี 2557-2558
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
วิจัยในชั้นเรียน
มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่
1.ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
2.ที่มา/เหตุผล/ความเป็นมา
3.วัตถุประสงค์
4.กลุ่มเป้าหมาย
5.สื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือ
6.วิธีดำเนินการพัฒนา
7.สรุปผลการพัฒนา
8.แหล่งอ้างอิง
9.ภาคผนวก
มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่
1.ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
2.ที่มา/เหตุผล/ความเป็นมา
3.วัตถุประสงค์
4.กลุ่มเป้าหมาย
5.สื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือ
6.วิธีดำเนินการพัฒนา
7.สรุปผลการพัฒนา
8.แหล่งอ้างอิง
*กรณีขาดองค์ประกอบมากกว่า 1 รายการถือว่าไม่ผ่าน
การดำเนินการ
มีผลการดำเนินการครบทุกองค์ประกอบ
มีผลการดำเนินการ แต่ขาดภาคผนวก
*กรณีขาดองค์ประกอบมากกว่า 1 รายการถือว่าไม่ผ่าน