การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก> รายละเอียด

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก หมายถึง นักเรียน1-3 คน ที่สร้างหนังสือบันเทิงคดี แต่งเป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง มีเนื้อหาภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายน้ำและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสม

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
รูปแบบ
ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด a4 พับครึ่ง ชั้น ม. 1-3 จำนวน 10 หน้า ชั้น ม.4-6 จำนวน 12 หน้า ระบายสีภาพด้วยสีไม้ระบายน้ำ
ใช้กระดาษไม่ตรงมาตรฐานที่กำหนด จำนวนหน้าไม่ตรงกำหนด ใช้สีไม่ตรงกำหนด
เนื้อเรื่อง
เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง มีสาระดี สร้างสรรค์ ให้ข้อคิด ดำเนินเรื่องประกอบภาพสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
เรื่องดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิม มีสาระให้ข้อคิด สร้างสรรค์ดำเนินเรื่องประกอบภาพสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
เนื้อเรื่องกับภาพประกอบไม่สัมพันธ์กัน
องค์ประกอบหนังสือเล่มเล็ก
มีหน้าปก ปกใน ปกหลัง ที่มาของเรื่องหรือแรงบันดาลใจวัตถุประสงค์ เลขหน้า ภาพประกอบ และรูปแบบตัวอักษรเหมาะมีความถูกต้อง ชัดเจน
องค์ประกอบหนังสือเล่มเล็กขาด 1 รายการ
องค์ประกอบหนังสือเล่มเล็กขาดมากกว่า 1 รายการ