การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน> รายละเอียด

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน หมายถึง นักเรียน 1-3 คน ผู้ทำหน้าที่ยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย โดยใช้สื่อที่น่าสนใจเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจการอ่านและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยจัดทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อ สร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
รูปแบบ
รูปเล่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีเนื้อหา แหล่งอ้างอิง การดำเนินงาน และภาคผนวก จำนวนไม่เกิน 20 หน้า
รูปเล่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไม่ครบตามกำหนด
*กรณีขาดแหล่งอ้างอิง/ภาคผนวก ถือว่าไม่ผ่าน
การนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนนำเสนอความคิดและผลดำเนินการมีความสร้างสรรค์ ใช้สื่อประกอบแปลกใหม่น่าสนใจ สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งในโรงเรียนและชุมชน
นักเรียนนำเสนอความคิดและผลดำเนินการมีความสร้างสรรค์ ใช้สื่อประกอบแปลกใหม่น่าสนใจ สามารถปฏิบัติได้จริงในโรงเรียน
นักเรียนนำเสนอความคิดและผลดำเนินการมีความสร้างสรรค์ ใช้สื่อประกอบแปลกใหม่น่าสนใจ สามารถปฏิบัติได้จริงในโรงเรียน
ความเหมาะสม
กิจกรรมที่นำเสนอมีประโยชน์เหมาะสมกับวัยของผู้เข้าประกวด
กิจกรรมที่นำเสนอขาดความสอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เข้าประกวด