การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

205.
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
204.
นางสาวปรางทิพย์ คลังสินธุ์
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
203.
นางสาวธารารัตน์ วงษ์วัฒน์
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
202.
นางสาวกันต์ฤทัย เรืองบุญธรรม
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
201.
นางสาวสิตานันท์ บุญมาสอน
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
200.
นางสาวสโรชา สังข์วารี
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
199.
นางสาวประภารัตน์ เทียบเทียม
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
198.
นางสาวชลิตา หิมะ
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
197.
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองทิน
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
196.
นางสาวกนกวรรณ ขันจอก
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
แสดงแถว แถว
21 / 1