การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดครู สู่นักคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

161.
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
160.
เด็กหญิงเจษฎา นาคเอี่ยม
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
159.
เด็กหญิงเกศรา ศรีจันทร์อินทร์
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
158.
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณสุข
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
157.
ครูณัฐตา หอกุล
ครูณัฐตา หอกุล
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
156.
เด็กหญิงธีราพร พิลึก
ครูณัฐตา หอกุล
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
155.
เด็กหญิงมาลินี พิลึก
ครูณัฐตา หอกุล
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
154.
เด็กหญิงลาวดี อดออม
ครูณัฐตา หอกุล
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
153.
นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
ทีม
สักงามวิทยา
12 ส.ค. 2558
152.
นางสาวการเกษ กองทรง
นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
ทีม
สักงามวิทยา
12 ส.ค. 2558
แสดงแถว แถว
17 / 1