การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

716.
นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย
นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
715.
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผลพิบูลย์
นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
714.
เด็กหญิงวิชุดา วงศ์ทน
นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
713.
เด็กชายภูวเนตร เทียมเมฆ
นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
712.
นางสาวประยงค์ นามวงศ์
นางสาวประยงค์ นามวงศ์
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
711.
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สมพงษ์
นางสาวประยงค์ นามวงศ์
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
710.
เด็กหญิงรัญชิดา อุตอามาตร
นางสาวประยงค์ นามวงศ์
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
709.
เด็กหญิงอัจจนา ประเสริฐสิทธิ์
นางสาวประยงค์ นามวงศ์
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
708.
นางสาวผาณิตา อินทโชติ
นางสาวผาณิตา อินทโชติ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
707.
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจสูงเนิน
นางสาวผาณิตา อินทโชติ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
แสดงแถว แถว
72 / 1