การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

104.
นายจิรายุทธ์ โคตรศรี
นายจิรายุทธ์ โคตรศรี
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
103.
เด็กชายโยธิน โสดามรรค
นายจิรายุทธ์ โคตรศรี
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
102.
เด็กหญิงศิรดา เฉยสวัสดิ์
นายจิรายุทธ์ โคตรศรี
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
101.
เด็กหญิงพรนภา มาพร
นายจิรายุทธ์ โคตรศรี
ทีม
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
100.
สุกัญญา พวงพันธ์
สุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
99.
นางสาวกัลยา จุมพรม
สุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
98.
นางสาวชลธิชา แพทอง
สุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
97.
นางสาวชลธิชา สุดใจ
สุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
96.
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
95.
เด็กหญิงเจษฎา นาคเอี่ยม
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ทีม
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
แสดงแถว แถว
11 / 1