การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกวรรคทองของการอ่าน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

2056.
นางสาวสุนทร อุตมหาราช
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
2055.
นางสาวมณีนุช กิตติขจร
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
2054.
นางสาวยุวฎา หล้าหาญ
นักเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
13 ส.ค. 2558
2053.
เด็กหญิงชลธิชา กัญญา
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
2052.
เด็กหญิงมัลิกา ปัญญาวัง
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
2051.
เด็กชายอดิศร หมอกมุงเมือง
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
2050.
เด็กชายพีชศิลป์ พยอม
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
13 ส.ค. 2558
2049.
นางสาว จิรพร ดาวรเือง
ครู
โกสัมพีวิทยา
13 ส.ค. 2558
2048.
นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
2047.
เด็กหญิงนลินี บัวประชุม
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
แสดงแถว แถว
206 / 1