การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกสร้างสรรค์ผ่านโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

348.
นายจิรภัทร ศรีสวาท
นักเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
16 ส.ค. 2558
347.
เด็กชายกรกช ยมรัตน์
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
346.
เด็กหญิงวรรณษา ยอดขันธ์
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
345.
เด็กหญิงอัฉชวิยา ขันเกตุ
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
344.
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แสงแก้ว
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
343.
เด็กหญิงอภิญญา วงษ์เอี่ยม
นักเรียน
เรืองวิทย์พิทยาคม
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
342.
นางสาวรสริน แก้วการไก
นักเรียน
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
341.
เด็กหญิงรวิวรรณ เย็นอยู่
นักเรียน
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
-
340.
นางสาววิภาวรรณ บุญยอด
นักเรียน
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
339.
เด็กชายณัฏฐ์ อรุณมณี
นักเรียน
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
-
แสดงแถว แถว
35 / 1