การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (5 บท)> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

221.
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์
ผู้บริหาร
โกสัมพีวิทยา
16 ส.ค. 2558
220.
นายจเร หินแก้ว
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
13 ส.ค. 2558
219.
นางสาวเนาวรัตน์ ทองอ่อน
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
218.
นายจักรพงษ์ สุขสบาย
ครู
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
12 ส.ค. 2558
217.
นายยุทธนา หงสไกร
ครู
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
12 ส.ค. 2558
-
216.
นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
215.
นางประมวล เมฆโภชน์
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
214.
นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
213.
นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
212.
นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
แสดงแถว แถว
23 / 1