การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

คัดไทย 5 บรรทัด 100 วันเรียน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1314.
นางสาว บุญพิทักษ์ กรุณวงค์
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
13 ส.ค. 2558
1313.
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ทรัพย์
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1312.
เด็กหญิงขวัญจิรา อุไรวรรณ์
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1311.
เด็กหญิงนันทภรณ์ ชูจิตร
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1310.
เด็กหญิงนิดา เมฆโพธิ์
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1309.
เด็กหญิงวนิชา นำพวก
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1308.
เด็กหญิงมัฐณา สุขเกษม
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
1307.
เด็กหญิงศุภนิดา สาระวัน
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1306.
เด็กหญิงฐิติญา โสภางาม
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
1305.
เด็กหญิงขวัญสุดา สุขสวาท
นักเรียน
สระหลวงพิทยา
13 ส.ค. 2558
เข้าร่วม
แสดงแถว แถว
132 / 1