การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยในชั้นเรียน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

274.
นางสมจิตร หุตะเสวี
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
13 ส.ค. 2558
-
273.
นางอารี พินิจชัย
ครู
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
13 ส.ค. 2558
272.
นางสาวเนาวรัตน์ ทองอ่อน
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
13 ส.ค. 2558
271.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
13 ส.ค. 2558
-
270.
นางสาววารี ชมชื่น
ครู
ขาณุวิทยา
12 ส.ค. 2558
269.
นางประมวล เมฆโภชน์
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
268.
นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์
ครู
พิจิตรพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
267.
นางสาวกฤติกา กาศเจริญ
ครู
ลานกระบือวิทยา
12 ส.ค. 2558
266.
นายภมรชัย ทัดปอย
ครู
ลานกระบือวิทยา
12 ส.ค. 2558
265.
นางสาวสุรีรัตน์ ศรีใส
ครู
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
แสดงแถว แถว
28 / 1