การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน
และโครงการพัฒนาการสอนคิดเพื่อสร้างทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สถานศึกษายอดนักอ่านและการคิด> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

12.
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
13 ส.ค. 2558
11.
หนองโสนพิทยาคม
12 ส.ค. 2558
-
10.
โกสัมพีวิทยา
12 ส.ค. 2558
-
9.
นครไตรตรึงษ์
11 ส.ค. 2558
8.
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
11 ส.ค. 2558
-
7.
ปางมะค่าวิทยาคม
11 ส.ค. 2558
6.
ลานกระบือวิทยา
10 ส.ค. 2558
5.
วชิรปราการวิทยาคม
09 ส.ค. 2558
4.
ขาณุวิทยา
07 ส.ค. 2558
3.
เรืองวิทย์พิทยาคม
07 ส.ค. 2558
2.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
28 ก.ค. 2558
1.
ห้วยยาวพิทยาคม
17 ก.ค. 2558